«Errors d’edició, dels manuscrits als diccionaris: exemples de textos mèdics catalans medievals»

Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 4 (2017) 51-74

«La traducció catalana abreujada del Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova és un abreujament de la traducció de Berenguer Sarriera?»

en L. Badia, E. Casanova, A. Hauf (eds.), Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Universitat d’Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015, pp. 103-115.Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 4 (2017) 51-74

«Del Regiment de sanitat a la literatura: el cas d’Arnau de Vilanova»

Anuario de Estudios Medievales, 45/1, gener-juny 2015, pp. 233-263.

«Les traduccions catalana i castellana del Lilium medicine (1303-1305) de Bernat de Gordon»

Revista Catalana de Teologia, 38/2 [Miscel·lània d’homenatge al Prof. Dr. Josep Perarnau i Espelt], (2013), pp. 635-651.

«Jaume Roig, autor de l’Espill (segle XV): dels protocols notarials a la literatura»

Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 30 (2012), pp. 87-105.

«Girolamo Manfredi’s Il Perché: II. The Secretum secretorum and the book’s publishing success»

Medicina & Storia, n.s., 10/19-20 (2010), pp. 39-58.

«Girolamo Manfredi’s Il Perché: I. The Problemata and its medieval tradition»

Medicina & Storia, n.s., 10/19-20 (2010), pp. 13-38.

«La cara és el mirall del cor: la fisiognomonia medieval i la literatura»

Mot so razo, 9 (2010), pp. 7-20.

«The Mirror (1460) by Jaume Roig: Misogyny, Misogamy and Laughter»

Studi Medievali, 3a sèrie, 50/1 (juny 2009), pp. 203-229.

«Práctica social, saber médico y reflejo literario de la cultura del baño en el contexto catalán medieval»

Anuario de Estudios Medievales, 39 (2009), pp. 203-222.

«Sweeney Todd i l’Edat Mitjana catalana»

Avui, Suplement de Cultura, 11 d’abril de 2009, p. 9.

«Los baños en la literatura catalana medieval durante los siglos XIV y XV»

en Actas del XI Congreso internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Leon, 20-24 de septiembre de 2005)León, Universidad de León, 2007, pp. 395-403.

«Llegir l’Espill a la baixa edat mitjana i avui»

L’Avenç,325 (juny 2007), pp. 41-46.

«Aportacions a la lectura literal de l’Espill de Jaume Roig»

Llengua & Literatura, 18 (2007), pp. 371-402.

«Éxito y difusión de la literatura de problemas en la Castilla del siglo XVI: la traducción castellana de Il Perché de Girolamo Manfredi (Zaragoza, 1567)»

Asclepio, 58 (2006), pp. 149-196.

«Petjades de la prostitució a la literatura: el cas de l’Espill de Jaume Roig»

Mot So Razo, 5 (2006), pp. 43-51.

«Traduir ciència en català a l’edat mitjana: un exemple vingut de la península italiana»

Quaderns de Filologia: Estudis Literaris, 8 (2003), pp. 59-76.

«Des de l’altra banda del mirall: la visió masculina del cos de les dones en l’embriologia medieval»

Asclepio, 53 (2001), pp. 173-196.

«Nova terminologia mèdica medieval»

Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 47 [Miscel·lània Giuseppe Tavani, 1] (2001), pp. 9-17.

«Quesits (Barcelona, Pere Posa, 1499): una traducció catalana desconeguda del Liber de homine (Il Perché)»

Arxiu de Textos Catalans Antics, 20 (2001), pp. 543-560.

«Lluís Garcia Ballester (1936-2000)»

Llengua & Literatura, 12 (2001), pp. 559-560.

«Arnaldi de Vilanova Opera Medica Omnia»

Llengua & Literatura, 12 (2001), pp. 569-570.

«L'Espill de Jaume Roig: bibliografia comentada»

Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 15 (2001), pp. 383-414.

«Fou la poma, el préssec o un gotim de raïm?»

Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 35 (1997), pp. 65-70.

«El cuerpo de las mujeres: medicina y literatura en la baja Edad Media»

Arenal: Revista de historia de las mujeres, 3 (1996), pp. 75-90.

«De l’Espill de Jaume Roig a Sweeney Todd o la maldat comestible»

Serra d’Or, (juny 1996), p. 45.

«Medicina medieval i literatura: un bon tàndem»

Revista de Catalunya, 104 (febrer 1996), pp. 99-106.

«L’Espill de Jaume Roig i el Triunfo de les dones de Joan Roís de Corella»

A Sol Post: Estudis de Llengua i Literatura, 3 [Universitas, 5] (1995), pp. 91-93.

«El manuscrit únic de l'Espill de Jaume Roig»

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 44 (1993-1994), pp. 231-273.

«Angelo Colocci i la Literatura Catalana»

en Actas do IV Congresso da Associaçao Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa,1-5 Octubre 1991, vol. 2, Lisboa, Cosmos, 1993, pp. 139-142.

«El lèxic de l’Espill de Jaume Roig present a les Regles d'esquivar vocables o mots grossers i pagesívols»

Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 27 [Miscel.lània Jordi Carbonell, 6] (1993), pp. 5-10.

«La biblioteca del metge Jaume Roig»

Anuari de Filologia (Secció C), 16 (1993), pp. 23-36.

«Lletra de batalla per l'Espill de Jaume Roig»

Antipodas: Journal of Hispanic and Galician Studies, 5 (1993), pp. 143-154.

«La ginecofòbia del Spill de Jaume Roig»

Faig, 27 (setembre 1986), pp. 69-71.

«El Spill de Jaume Roig: el Decameron com a punt de partida»

L’Estruç: Revista literària, 12 (abril 1985), pp. 16-17.

«L’estil de Jaume Roig: la virulència i la comicitat»

Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 9 (1984), pp. 109-118.